ตามที่ จังหวัดแพร่ ได้มีโครงการ ซื้อป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
จัดซื้อป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 21 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทจำกัด น้ำทองมีเดีย(ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 8,840.00 บาท (แปดพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 

ประกาศ ณ วันที่ 15 เมษายน 2563
นายธีรเดช ฉันทะ


เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ปฎิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่