วันพฤหัสบดี ที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 09.30 นายสมบูรณ์  สินสกลวัฒน์  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่
ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2563
โดยมี เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขา ทุกสาขา เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอ ทุกอำเภอ 
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย  เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 
ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่