ตามที่จังหวัดแพร่ ได้มีโครงการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่องและล้างทำและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 11 เครื่อง ใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาร้องกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่องและล้างทำและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
จำนวน 6 เครื่อง จำนวน 1 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายธนดล คนสิน โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 9,800.00 บาท (เก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 

ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน 2563
นายธีรเดช ฉันทะ


เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ปฎิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่