ตามที่ จังหวัดแพร่ ได้มีโครงการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง ล้างและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 11 เครื่อง ใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น
ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง ล้างและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 11 เครื่อง
จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บูรพาเซอร์วิส (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 10,500.00 บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 


ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน 2563
นายธีรเดช ฉันทะ


เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ปฎิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่