ตามที่ จังหวัดแพร่ ได้มีโครงการจ้างผลิตหลักเขตที่ดิน จำนวน 4,200 หลัก ใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่และสาขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

หลักเขตที่ดิน จำนวน 4,200 หลัก ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสุพล ยุทธโกวิทย์ (ให้บริการ)
โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 63,00.00 บาท (หกหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและ
ภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน 2563
นายธีรเดช ฉันทะ


เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ปฎิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่