ตามที่ จังหวัดแพร่ ได้มีโครงการ ซื้อฉากกั้นอลูมิเนียม จำนวน 6 ชุด และอ่างล้างมือ จำนวน 1 ชุด ใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ เพื่อป้องกันโรคโควิค -19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
จัดซื้อฉากกั้นอลูมิเนียม จำนวน 6 ชุด และอ่างล้างมือ จำนวน 1 ชุด จำนวน 1 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสุพล ยุทธโกวิทย์ (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 6,000.00 บาท (หกพันบาทถ้วน)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 

ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน 2563
นายธีรเดช ฉันทะ


เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ปฎิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่