วันพุธ ที่ 8 เมษายน  2563 เวลา 17.00-18.30 น. นายธีรเดช ฉันทะ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่
และเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด สาขาทุกสาขา เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอทุกอำเภอ 
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายและคณะเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมการอบรมเรื่อง 
ความรู้เกี่ยวกับการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่เป็นประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงาน
ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conferance) กรมที่ดิน ครั้งที่ 2 
ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่