ตามที่ จังหวัดแพร่ได้มีโครงการ จ้างปรับปรุงกั้นห้องสารบบที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาสูงเม่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน(72.12.11.03) จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ส.ทวีทรัพย์ 2015 (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 78,100.00 บาท(แปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 


ประกาศ ณ วันที่ 15 เมษายน 2563
นายธีรเดช ฉันทะ


เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ปฎิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่