จังหวัดแพร่ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาร้องกวาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ราคากลางงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 362,000 บาท(สามแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2563
นายธีรเดช ฉันทะเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ปฎิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่