ตามประกาศ จังหวัดแพร่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาร้องกวาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2563
ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 นั้น
ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำรักงานที่ดินจังหวัดแพร่ จำนวน 2 หลัง จำนวน 1 งาน สาขาร้องกวาง
ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำเอกพาณิชย์(ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ)
โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 351,000.00 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 

ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2563
นายธีรเดช ฉันทะ


เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ปฎิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่