วันอังคาร ที่ 28 เมษายน  2563 เวลา 17.00-18.30 น. นายธีรเดช ฉันทะ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายและคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่
เข้าร่วมอบรมเรื่อง กรอบแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ดินสาธารณประโยชน์
ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conferance) กรมที่ดิน 
ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่