วันพฤหัสบดี ที่ 2 เมษายน  2563 เวลา 16.30-18.00 น. นายสมบูรณ์  สินสกลวัฒน์  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่
และเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน และกลุ่มงานวิชาการที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่/สาขา
ร่วมรับฟังการฝึกอบรมให้ความรู้ผ่านระบบการศึกษาทางไกลออนไลน์  (Web Conference) 
ในหัวข้อ “แนวทางการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่างสำนักงาน (ระบบ Online)”
ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่