ตามที่ จังหวัดแพร่ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุ จำนวน 12 รายการใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่, สาขา สูงเม่น สาขาร้องกวาง สาขาสองและสาขาลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
จัดซื้อ วัสดุ สำหรับป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิท-19 จำนวน 12 รายการ
ผู้ได้รับเลือก ได้แก่ ทวินเคมีนอลแอนด์ ซัพพลาย (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น
49,020.00 บาท (สีหมื่นเก้าพันยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 

ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563
นายธีรเดช ฉันทะ


เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ปฎิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่