ตามที่ จังหวัดแพร่ ได้มีโครงการ จ้างผลิตหลักเขตที่ดิน จำนวน 1,300 หลัก ใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่, สาขาสูงเม่น และสาขาวังชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
วัสดุเป็นแท่ง(30.10.16.00) จำนวน 1,300 หลัก ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสุพล ยุทธโกวิทย์ (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 19,500.00 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2563
นายธีรเดช ฉันทะ


เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ปฎิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่