ตามที่ จังหวัดแพร่ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ใช้ใน ราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาวังชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ งานเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ ขนาด 36000 บีทียู พร้อมแวคคั่มและเติมน้ำยา R22 จำนวน 1 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ภัทราภรพาณิชย์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 

ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2563
นายธีรเดช ฉันทะ


เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ปฎิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่