ตามที่ จังหวัดแพร่ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 79 รายการและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน
35 รายการ ไว้ใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่และสาขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 79 รายการและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 35 รายการ จำนวน 1 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ แพร่เพื่อนเรียน (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น
267,5680.00 บาท (สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน)รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 

ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2563
นายธีรเดช ฉันทะ


เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ปฎิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่