ตามที่ จังหวัดแพร่ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ ใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่สาขา วังชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
วัสดุ สำหรับการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิท-19 จำนวน 1 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ทวินเคมีนอลแอนด์ ซัพพลาย (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 
9,955.00 บาท (เก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 

ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563
นายธีรเดช ฉันทะ


เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ปฎิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่