ตามที่ จังหวัดแพร่ ได้มีโครงการ จ้างก่อสร้างรั้วบ้านพักข้าราชการ สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาร้องกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
จ้างก่อสร้างรั้วบ้านพักข้าราชการ สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาร้องกวาง จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายธีรยุทธ ภัทรวิภารัตน์กุล โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 285,000.00 บาท (สองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 

ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563
นายธีรเดช ฉันทะ


เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ปฎิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่