ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ และซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก้ ห้างหุ่นส่วนจำกัด แพร่เพื่อนเรียน (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยนางสาวประภากร อ่อนชมจันทร์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 9,830.00 บาท (เก้าพันแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย อื่น ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2563
นายธีรเดช ฉันทะ


เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ปฎิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่