วันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 นายธีรเดช  ฉันทะ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่
ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2563
โดยมี เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขา ทุกสาขา เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอ ทุกอำเภอ 
ผ.อ.ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดลำปาง - แพร่ - น่าน
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย  เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 
ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่