วันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน  2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ 
สาขาทุกสาขา อำเภอทุกอำเภอ
และศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดลำปาง - แพร่ - น่าน
ร่วมรับฟังการประชุมกรมที่ดิน ครั้งที่ 6/2563 ผ่านระบบเครือข่าย (Web Conference) 
โดยผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOM  ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่