วันพุธ ที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 17.00-18.30 น. นายธีรเดช ฉันทะ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายและเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่
เข้าร่วมอบรมเรื่อง “การจดทะเบียนอาคารชุดและนิติบุคคลอาคารชุด รวมทั้งสภาพปัญหา ”
ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conferance) กรมที่ดิน 
ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่