วันพุธ ที่ 22 กรกฎาคม 2563 ท่านประทีป เจริญพร ประธานกรรมการจริยธรรมประจำกรมที่ดิน
พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ได้เข้าตรวจโครงการตรวจแนะนำการดำเนินงาน
ด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกรมที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1
โดยมี นายธีรเดช ฉันทะ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ 
พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย และคณะเจ้าหน้าที่
ให้การต้อนรับและรับมอบนโยบาย ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่