วันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฎาคม 2563 ท่านอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน
เขตตรวจราชการที่ 16 พร้อมด้วยนายสัณห์ชัย จันทร์เพ็ชร์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน
เข้าตรวจราชการตามแผนตรวจราชการ รอบที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โดยมี นายธีรเดช ฉันทะ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ 
พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย และคณะเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่
ให้การต้อนรับและรับมอบนโยบาย ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่