วันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม 2563  นายธีรเดช  ฉันทะ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ 
ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2563 
เพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไขแก่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย
ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่