ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ และวัสดุคอมพิวเตอร์ 
จำนวน 8 รายการ ใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ และสาขาสูงเม่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ และซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก้ ห้างหุ่นส่วนจำกัด แพร่เพื่อนเรียน (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ)  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 13,210.00 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย อื่น ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2563
นายธีรเดช ฉันทะ


เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ปฎิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่