ตามที่ จังหวัดแพร่ ได้มีโครงการ ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 13000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ขนาด 18000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาร้องกวางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 13000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ขนาด 18000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 1 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  แดงรุ่งเรืองพาณิชย์ (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 51,600.00 บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง โดยแจ้งให้ผู้ขายทราบว่าจะลงนามในใบสั่งซื้อได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณปี พ.ศ.2564 จากกรมที่ดินแล้วเท่านั้น 


ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน 2563
นายธีรเดช ฉันทะ


เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ปฎิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่