ตามที่ จังหวัดแพร่ ได้มีโครงการจ้างสร้างที่เก็บหลักเขตที่ดิน ขนาด 18 ตารางเมตร ใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาสอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
สร้างที่เก็บหลักเขต ขนาด 18 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านศิรศักดิ์ ก่อสร้าง 
(ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 90,000.00 บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและ ภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง โดยจะลงนามในสัญญาจ้างได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติประมาณปี พ.ศ. 2564 จากกรมที่ดินแล้วเท่านั้นประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2563
นายธีรเดช ฉันทะ


เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ปฎิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่