ตามที่ จังหวัดแพร่ ได้มีโครงการ ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้งโครงเหล็ก ขนาด 2.80x3.10 เมตร จำนวน 1 ป้าย และป้ายอะคลิลิคห้องน้ำ ชาย-หญิง จำนวน 2 ป้าย ใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
บริการด้านประชาสัมพันธ์ (80.14.16.02) จำนวน 1 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ น้ำทองมีเดีย (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 8,000.00 บาท (แปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย อื่น ทั้งปวงประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2563
นายธีรเดช ฉันทะ


เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ปฎิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่