ตามที่ จังหวัดแพร่ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 3 รายการ วัสดุสำนักงาน 1 รายการ ใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ และสาขาสองโดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 3 รายการ วัสดุสำนักงาน 1 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ แพร่เพื่อนเรียน (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 7,695.00 บาท (เจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ทั้งปวง


ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2563
นายธีรเดช ฉันทะ


เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ปฎิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่