ตามที่ จังหวัดแพร่ ได้มีโครงการ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 4 เครื่องใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่,สาขาร้องกวาง,สาขาสองและสาขาลอง(สำนักงานละ 1 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 4 เครื่องใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่,สาขาร้องกวาง,สาขาสองและสาขาลอง จำนวน 4 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ช.รุ่งเรืองกิจ (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 144,000.00 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสีพันบาทถ้วน) รวมภาษีค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้ง โดยจะลงนามในสัญญาได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณปี พ.ศ.2564 จากกรมที่ดินแล้วเท่านั้น

ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 2563
นายธีรเดช ฉันทะ


เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ปฎิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่