ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตหลักเขตที่ดิน จำนวน 1,200 หลัก ใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่, สาขาสูงเม่น และสาขาร้องกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
วัสดุเป็นแท่ง(30.10.16.00) จำนวน 1,200 หลัก ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสุพล ยุทธโกวิทย์ (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 18,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง


ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563
นายธีรเดช ฉันทะ


เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ปฎิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่