ตามที่ จังหวัดแพร่ได้มีโครงการ จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง ใช้ในราชการสำนักงานที่ดิน จังหวัดแพร่ สาขาวังชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
ซ่อมเครื่องปรับอากาศ เปลี่ยมคอมเพรสเซอร์ ขนาด 18000 บีทียู พร้อมตัวสตาร์ทคอมเพรสเซอร์ จำนวน 2 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ภัทราภรพาณิชย์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยนายกิตติพร เสาร์น๊ะ โดยเสนอราคา เป็ฯเงินทั้งสิ้น 17,940.00 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง


ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563
นายธีรเดช ฉันทะ


เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ปฎิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่