ตามที่ จังหวัดแพร่ ได้มีโครงการ จ้างผลิตหลักเขตที่ดิน จำนวน 3,000 หลักและหลักฐานแผนที่ จำนวน 1,000 หมุด เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน โดยวิธีเฉาพะเจาะจง นั้น
1.หลักเขตที่ดิน จำนวน 3,000 หลัก ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสุพล ยุทธโกวิทย์ (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 45,000.00 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
2.หมุดหลักฐานแผนที่ จำนวน 1,000 หมุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสุพล ยุทธโกวิทย์ (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 16,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
นายธีรเดช ฉันทะ


เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ปฎิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่