ตามที่ จังหวัดแพร่ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข ฮย 8675 กรุงเทพมหานคร ใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ(78.18.01.00) จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โตโยต้าแพร่หล่อตระกูล ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 14,637.60 บาท (หนึ่งหมื่นสองสี่พันหกร้อยสามสิบเจ็ดบาทหกสิบสตางค์) 
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง


ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563
นายธีรเดช ฉันทะ


เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ปฎิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่