วันพฤหัสบดี ที่ 3 ธันวาคม 2563 ท่านสุธีร์ ญาณชโลทร ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน
เขตตรวจราชการที่ 16 พร้อมด้วยนางอนงค์ พวงมาลี ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน
เข้ามอบนโยบายและชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดฯ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โดยมี นายธีรเดช ฉันทะ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ 
พร้อมด้วย เจ้าพนักงานที่ดินสาขา/อำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย 
และคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมรับฟังการมอบนโยบาย 
ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่