วันพุธ ที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 07.00 น. นายธีรเดช ฉันทะ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ 
เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ ประจำเดือนธันวาคม 2563
เพื่อพบปะแลกเปลี่ยน ประสานการปฏิบัติงานและประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ
โดยมี “หน่วยงานสังกัดกระทรวงการมหาดไทย หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เทศบาลเมืองแพร่  และเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่” 
เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน
ณ บริเวณด้านหลังคุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่