ตามที่ จังหวัดแพร่ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 เครื่อง 
ใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปรณ์ จำนวน 3 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ งานคอมบริการ 
(ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 5,900 บาท (ห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2563
นายธีรเดช ฉันทะ


เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ปฎิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่