ตามที่ จังหวัดแพร่ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 94 รายการ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 32 รายการ ใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ และสาขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 94 รายการ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 32 รายการ จำนวน 1 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี-เอ็ด เรือนทอง (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ โดยเสนอราคาเป็นเงิน ทั้งสิ้น 212,272.00 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2563
นายธีรเดช ฉันทะ


เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ปฎิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่