วันพุธ ที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 07.00 น. นายธีรเดช  ฉันทะ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่

มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิชาการที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ 

เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์งานในภารกิจของกรมที่ดิน 

ผ่านรายการวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สวท.แพร่ FM 91 MHz