ตามที่ จังหวัดแพร่ ได้มีโครงการ จ้างปรับปรุงทางลาดสำหรับผู้พิการ ใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาสูงเม่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
จ้างปรับปรุงทางลาดสำหรับผู้พิการ ใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาสูงเม่น จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท นาบุญย์ 2005 จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 46,400.00 บาท (สี่หมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2563
นายธีรเดช ฉันทะ


เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ปฎิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่