วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 19.00 น. นายธีรเดช ฉันทะ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่
มอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ 
เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี
ณ  ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS 
ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่