วันพฤหัสบดี ที่ 28 มกราคม 2564  นายธีรเดช  ฉันทะ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่  ร่วมประกาศเจตนารมณ์
“สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2564” และเชิญชวนร่วมปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สร้างค่านิยมสุจริต
“งดรับ งดให้” ของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด ในทุกโอกาส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริต