ตามที่ จังหวัดแพร่ ได้มีโครงการ จ้างผลิตหลักเขตที่ดินจำนวน 1,000 หลัก ใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่,สาขาสูงเม่น และสาขาลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
วัสดุเป็นแท่ง(30.10.16.00) จำนวน 1,000 หลัก ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสุพล ยุทธโกวิทย์ (ให้บริการ)โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 15,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง


ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
นายธีรเดช ฉันทะ


เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ปฎิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่