วันพฤหัสบดี ที่ 25 มีนาคม 2564 ท่านสุธีร์ ญาณชโลทร ผู้ตรวจราชการกรมที่ดินเขตตรวจราชการที่ 16 
พร้อมด้วยนางอนงค์ พวงมาลี ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน เข้ามอบนโยบาย
และตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โดยมี นายธีรเดช ฉันทะ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ 
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ 
ให้การต้อนรับและรับการตรวจติดตามผลปฏิบัติงาน ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่