วันศุกร์ ที่ 26 มีนาคม 2564 นายธีรเดช ฉันทะ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ เป็นประธาน
และนำกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
ตามโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โดยมี พระมหาทองล้อม ฉายา สุเมโธ อินทะสร้อย เปรียญธรรม 6 ประโยค พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต และ
นางสาวรัตน์สุดา โอดเทิง เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ (ป.ป.ช.)ประจำจังหวัดแพร่ 
ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร
ในการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในสังกัดสำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่และสาขา
ณ ห้องเรือนเจ้าคุณ ร้านอาหารร่มไม้ปลายนา ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่