วันจันทร์ ที่ 22 มีนาคม 2564  นายธีรเดช  ฉันทะ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ 
ประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ เพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไขแก่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย
ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่