ตามที่ จังหวัดแพร่ ได้มีโครงการ จ้างทาสีภายในและภายนอกอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาสูงเม่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
งานบริการซ่อมแซมทั่วไป(72.10.15.01) จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ส.ทวีทรัพย์ 2015 (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 129,000.00 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง


ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2564
นายธีรเดช ฉันทะ


เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ปฎิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่