ตามที่ จังหวัดแพร่ ได้มีโครงการ จ้างทาสีภายนอกอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
งานบริการซ่อมแซมทั่วไป(72.10.15.01) จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ส.แสนเก่ง (ให้บริการ) 
โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 111,000.00 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง


ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2564
นายธีรเดช ฉันทะ


เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ปฎิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่