ตามที่ จังหวัดแพร่ ได้มีโครงการ จ้างผลิตหลักเขตที่ดิน จำนวน 2,200 หลัก ใช้ในราชการสำนักงานที่ดิน จังหวัดแพร่และสาขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
วัสดุเป็นแท่ง(30.10.16.00) จำนวน 2,200 หลัก ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ส.แสนเก่ง(ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 33,00.00 (สามหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2564
นายธีรเดช ฉันทะ


เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ปฎิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่